1/ Chức năng

 

Trường THCS là cơ quan chuyên môn, giúp UBND xã An Hòa thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương  theo quy định của chính phủ. Đồng thời trường THCS Huỳnh Thúc kháng chịu sự quản lý của phòng GDĐT Huyện Tuy An  về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật giáo dục và điều lệ trường học của Bộ giáo dục và đào tạo .

 

2/ Nhiệm vụ

 

           - Trường THCS giúp địa phương  xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Xã An Hòa  bao gồm quy mô trường lớp, biên chế đội ngũ, ngân sách chi cho thường xuyên và ngân sách chi cho mua sắm, sửa chữa,  xây dựng... . Tham mưu với UBND, phòng GDĐT Tuy An,  phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã An Hòa để nâng cao chất lượng PCGDTHCS và thực hiện PCGDTHPT.

 

           - Tổ chức và chỉ đạo việc bồi dưỡng đội ngũ. Tổ chức  triển khai và thực hiện các văn bản quy phạm về luật giáo dục, chỉ đạo thực hiện điều lệ nhà trường phổ thông .

 

            - Huy động , quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương theo quy định của nhà nước .

 

           -  Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về  giáo dục,  việc thực hiện các quy định của ngành, việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, việc thực hiện quy chế chuyên môn... đối với đội ngũ của trường.

 

- Chỉ đạo xây dựng mối quan hệ giáo dục:  Nhà trường - Gia đình - Xã hội.  Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục.  Thống nhất quan điểm,  nội dung, phương pháp giáo dục giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội.  Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục , xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh góp phần thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục

 

3/ Quyền hạn

 

- Quản lý và chỉ đạo trực tiếp giáo viên và học sinh thuộc trường THCS Huỳnh Thúc Kháng  theo điều lệ trường học, chỉ đạo công tác dạy và học, thực hiện các quy định về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ, xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị trường học, sử dụng có hiệu quả SGK và đồ dùng dạy học , hướng dẫn giáo viên sử dụng tài liệu, thực hiện quy chế thi cử theo thẩm quyền .

 

            - Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học giáo dục,  đúc rút sáng kiến kinh nghiệm,  đẩy mạnh phong trào thi đua " Hai tốt " trong nhà trường, xét và đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong  phong trào thi đua , đề nghị xét tặng danh hiệu vinh dự cho những giáo viên có nhiều công lao đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương.